Άσκηση επαγγέλματος / Αναλύσεις / ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ / ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ / Επιπτώσεις / Κριτική / Κυβέρνηση / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΩΝ / Λειτουργία / ΜΝΗΜΟΝΙΑ / Μνημονιακή πολιτική / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το νέο πολυνομοσχέδιο: Φορολογία Εισοδήματος,Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις – Οι τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ και οι αντιδράσεις

Α) ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Τίτλος

Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

Τύπος

Σχέδιο νόμου

Υπουργείο

Οικονομικών

Επιτροπή

Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Φάση Επεξεργασίας

Κατατεθέντα

Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας

09/07/2013

Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

            

Ημ. Κατάθεσης

09/07/2013

ΠΗΓΗ – http://www.hellenicparliament.gr

 

Β) ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 105

Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του ΚΠολΔ αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθού η αίτηση τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα ημέρες, άλλως προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης για οποιοδήποτε λόγο παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Ο δικαστής μόνο μετά το πέρας της κατ’ ουσίαν συζήτησης της αίτησης μπορεί να χορηγήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει την ισχύ της. Αν η συζήτηση της αίτησης ματαιωθεί, δεν επιτρέπεται χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής. Σε κάθε περίπτωση ο καθού η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 691 του ΚΠολΔ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν η προσωρινή διαταγή παραταθεί κατά την παράγραφο 4 ή χορηγηθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης, η απόφαση του Δικαστηρίου δημοσιεύεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συζήτηση.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 693 του ΚΠολΔ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια  υπόθεση, ο αιτών οφείλει μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, να ασκήσει τη σχετική αγωγή, εκτός αν το δικαστήριο ορίσει επί πλέον προθεσμία μέχρι είκοσι ημερών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις υποθέσεις που διατάχθηκε ως ασφαλιστικό μέτρο προσημείωση υποθήκης, κατόπιν ομολογίας ή αποδοχής της αίτησης από τον καθού η αίτηση, και στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής. Ειδικώς επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»

4. Στο άρθρο 672 Α του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολής της εργασιακής του κατάστασης, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, αναβολή της συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μόνο μία φορά και μόνο αν συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας και η αναβολή γίνεται σε δικάσιμο μέσα σε σαράντα ημέρες, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επί των διαφορών αυτών η απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη συζήτηση της αγωγής. Αν η συζήτηση της αγωγής ματαιωθεί, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επίσης αίρεται αυτό αυτοδικαίως, σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.»

Άρθρο 106

Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Αγωγές για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι εκκρεμείς και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.11.2013 εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί.

2. Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για τις οποίες έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι εκκρεμείς, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 693, και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.11.2013, εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής.

3. Το άρθρο 732 Α Κ.Πολ.Δ. που προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4193/2013 καταργείται.

Οι επισημάνσεις με έντονη γραφή και υπογράμμιση, δικές μας

Ε.Α.Δ.

Γ) Το εν λόγω άρθρο (732Α Κ.Πολ.Δ.), που καταργείται, έχει ως εξής:

Αρθρο: 732Α
Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
«Προσωρινή απασχόληση εργαζομένου

Σχόλια
– Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74/20.3.2013).

Κείμενο Άρθρου

Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση του εργαζομένου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής για την κύρια υπόθεση.»

Δ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

«Όχι» στην κατάργηση του θεσμού της προσωρινής διαταγής, λένε οι εργατολόγοι

Κάθετη αντίδραση της Ένωσης Εργατολόγων στην κατάργηση των ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

ERGASIAKA

Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Εργατολόγων προκάλεσε το ενδεχόμενο κατάργησης των ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, είχε ταχθεί με δηλώσεις του υπέρ του θεσμού της προσωρινής διαταγής, διέρρευσε σχέδιο του Υπουργείου σύμφωνα με το οποίο τον καταργεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Εργατολόγων:

«Αποκαλύπτεται το αληθές σχέδιο της κυβέρνησης, επ’ ευκαιρία της ρύθμισης του ζητήματος των συμβασιούχων –εν κρυπτώ και παραβύστω– να δώσει το τελειωτικό κτύπημα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα: Μετά την κατάργηση, στην ουσία, των ασφαλιστικών μέτρων, κανείς εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα δεν θα μπορεί να τύχει πλέον αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έναντι αυθαιρέτων και παρανόμων ενεργειών του εργοδότη του. Όποια δικαιώματα έχει, θα αποτελούν κενό χαρτί, αφού ο εργαζόμενος θα παραπέμπεται στις καλένδες ενός μακροχρόνιου, πολυδάπανου και αβέβαιου δικαστικού αγώνα. Ποιος εργαζόμενος μπορεί να περιμένει τρία έως πέντε χρόνια για να βρει το δίκιο του;

»Κανείς δεν έφερε αντίρρηση στην επίσπευση των δικών (αν και οι σχετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι πρόχειρες και δεν εξασφαλίζουν την διεξαγωγή δίκαιης δίκης). Αντιθέτως, η Ένωσή μας πρωτοστάτησε στο να υιοθετηθούν με τον Ν. 4055/2011 μέτρα για την επιτάχυνση των εργατικών διαφορών. Όμως η κατάργηση –στην ουσία– των ασφαλιστικών μέτρων είναι ένα άλλης τάξεως ζήτημα: Το άρθρο 732 Α ΚΠολΔ είχε ψηφισθεί στις αρχές του χρόνου ομόφωνα από την παρούσα Βουλή. Την σχετική εισηγητική έκθεση υπέγραφε τότε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας! Αναρωτιέται κανείς τι άλλαξε από τότε; Ας ελπίσουμε ότι, εκτός από την κυβέρνηση και τον υπουργό Δικαιοσύνης, δεν θα αυτοαναιρεθούν και οι βουλευτές μας, παίρνοντας πίσω την νωπή ακόμη ψήφο τους, για να εξυπηρετήσουν τα πανίσχυρα ιδιωτικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από το σχέδιο νόμου αυτό».

Όπως υποστηρίζει η Ένωση, η επίμαχη τροπολογία προβλέπει ότι η συζήτηση της προσωρινής διαταγής θα προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης, και αν γίνει δεκτό το αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής τότε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων θα προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε ένα μήνα. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης για οποιονδήποτε λόγο παύει αυτοδίκαια η ισχύς της προσωρινής διαταγής, ενώ αν η συζήτηση της αίτησης ματαιωθεί δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής. Ακόμη, προβλέπεται, σύμφωνα πάντα με την Ένωση, ότι αν η προσωρινή διαταγή παραταθεί ή χορηγηθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης, η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει δημοσιευθεί μέσα σε 20 μέρες από την ημέρα συζήτησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Ένωση, ως προς τις δικαστικές διαφορές που αφορούν άκυρη απόλυση εργαζομένου που απασχολείτο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και η απασχόλησή του έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, η αναβολή της συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μόνο μια φορά και μόνο αν συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας. Σε περίπτωση που δοθεί αναβολή η νέα δικάσιμος που θα οριστεί πρέπει να είναι μέσα σε 40 μέρες, διαφορετικά αυτοδίκαια αίρεται το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί, ενώ εάν η συζήτηση της αγωγής ματαιωθεί, αυτοδίκαια αίρεται το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί.

ΠΗΓΗ – http://www.voria.gr

 

Ε) 108 προαπαιτούμενα άρθρα για τη δόση

sombrero

Κοιμόντουσαν τρεις μήνες και ήρθε η τρόικα και τους έβαλε γκάζια

Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που περιέχει τα προαπαιτούμενα για την τμηματική είσπραξη της δόσης των 6,8 δισ. ευρώ μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο

Το νομοσχέδιο αποτελείται από 108 άρθρα και, ουσιαστικά, ανοίγει τον δρόμο για απολύσεις στο Δημόσιο. Το Πολυνομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση των σχολικών φυλάκων (2.000 άτομα), καθώς και την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας (3.500 άτομα).

Επίσης, προβλέπει ειδική διάταξη για τους συμβασιούχους που παραμένουν στις εργασίες τους με προσωρινές διαταγές.

Η διάταξη προβλέπει ότι όλες οι υποθέσεις πρέπει να έχουν εκδικαστεί μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2013 και οι αποφάσεις να έχουν εκδοθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου.

Επίσης, ορίζει ότι όσες υποθέσεις δεν έχουν τελεσιδικήσει ως τις παραπάνω ημερομηνίες με υπαιτιότητα του συμβασιούχου, αυτός ο συμβασιούχος θα απολύεται.

Επιπλέον, το Πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει την απελευθέρωση στο πλαφόν αποζημίωσης δημοσίων υπαλλήλων, «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τους απολυμένους της ΕΡΤ.

Μεταξύ άλλων, στο Πολυνομοσχέδιο εντάχθηκε ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο φόρος πολυτελείας, τα μέτρα που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ (επιστροφές από τις κλινικές κ.λπ.), τα μέτρα για τον ΟΑΕΕ, καθώς και η ρύθμιση για την εξόφληση χρεών του Δημοσίου προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Το Πολυνομοσχέδιο πρέπει να έχει ψηφιστεί έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου, ενώ στο ίδιο χρονικό περιθώριο θα πρέπει να έχουν περάσει όλες οι εφαρμοστικές διατάξεις και οι υπουργικές αποφάσεις που σχετίζονται με τα προαπαιτούμενα, προκειμένου να εκταμιευθεί η δόση.

ΠΗΓΗ – http://papaioannou-giannis.net

ΣΤ) Πολυνομοσχέδιο: Bροχή μέτρων για μόλις €20 εκατ.

Της Δήμητρας Καδδά

Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που συνοδεύει –όπως είθισται– το πολυνομοσχέδιο υπολογίζει το καθαρό «αποτέλεσμα» σε όρους αύξησης εσόδων φέτος από τα 109 άρθρα – παρεμβάσεις σε μόλις 20 εκατ. ευρώ.

Προβλέπει μεν ότι θεσπίζονται νέοι φόροι 146 εκατ. ευρώ (φόροι πολυτελείας και μετοχών). Ωστόσο αυτοί αντισταθμίζονται από δαπάνες ύψους 126 εκατ. ευρώ:  από αυτό ποσό τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ αναμένεται ότι θα δοθεί για αποζημιώσεις στην ΕΡΤ (καθώς δεν θα ισχύσει το πλαφόν των 15.000 που περιόριζε την δαπάνη σε 40 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο,  η  έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στα πιο πολλά άρθρα του νομοσχεδίου που φέρνουν νέα μέτρα,  όπως η διαθεσιμότητα και οι παρεμβάσεις στην υγεία δεν υπολογίζει την «εξοικονόμηση» δαπανών. Απλά την περιγράφει, όπως και το υπό ποιες προϋποθέσεις αυτή θα έρθει τελικά στα κρατικά ταμεία…

Πολυνομοσχέδιο: μέτρα και δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε ευρώ

2013

2014

έσοδα

δαπάνες

έσοδα

δαπάνες

Αποζημιώσεις ΕΡΤ

120.000.000

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

85.000

Αύξηση συντελεστή πώλησης μετοχών

10.000.000

22.000.000

Φόρος πολυτελείας

136.000.000

Μετάθεση κατάργησης λυκείων σε Γερμανία

5.000.000

-5.000.000

Λειτουργία ΚΕΑΟ ταμείων

1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

146.000.000

126.085.000

22.000.000

 Τι φέρνει το πολυνομοσχέδιο

* Αποζημιώσεις ΕΡΤ. Δαπάνη 120 εκατ. ευρώ.

* Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Δαπάνη  85.000 ευρώ λόγω  παράτασης της θητείας των οργάνων.

* Αύξηση συντελεστή πώλησης μετοχών. Φέρνει φέτος 10 εκατ. ευρώ και το 2014 φέρνει 22 εκατ. ευρώ.

* Φόρος πολυτελείας πρόσθετα έσοδα φέτος  136 εκατ. ευρώ.

* Η  μετάθεση για 2014 της  κατάργησης λυκείων σε Γερμανία δημιουργεί δαπάνη 5 εκατ. ευρώ φέτος που περιορίζεται το 2014.

* Η λειτουργία  των ΚΕΑΟ για την είσπραξη οφειλών στα ταμεία υπολογίζεται να έχει κόστος 1 εκατ. εευρώ.

Το ΓΛΚ αναφέρει ότι δεν αναμένεται ουσιαστική μεταβολή στα φορολογικά έσοδα από το ΚΦΕ και καταγράφει και μία σειρά από παρεμβάσεις που δεν υπολογίζει:

* Από το μνημόνιο στους ΟΤΑ εκτιμάται ότι μπορεί να έρθει εξοικονόμηση ή απώλεια εσόδων από καθιέρωση πειθαρχικής και αστικής ευθύνης υπαιτίων δήμων και περιφερειών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

* Από την διαθεσιμότητα, αναμένεται μεν εξοικονόμηση δαπάνης από την μείωση του χρόνου σε 8 μήνες και την κατάργηση θέσεων προσωπικού σχολικών φυλάκων, δημοτικής αστυνομίας κλάδων προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οδηγών και τεχνικών του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και από την θέσπιση νέων όρων σε όσους κατέχουν καταργούμενες θέσεις.

Ωστόσο η «εξοικονόμηση» έχει αιρέσεις:  Επέρχεται, σύμφωνα με το ΓΚΛ, εφόσον το προσωπικό δεν μεταφερθεί/ μεταταγεί μετά τη διαθεσιμότητα σε άλλη θέση, δε θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης και δεν εντάσσεται στις ρητά οριζόμενες κατηγορίες υπαλλήλων (πχ σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού) που μετατάσσονται αυτοδικαίως σε συνιστόμενες προσωποπαγείς θέσεις.

* Ενδεχόμενη μείωση δαπάνης φέρνουν και οι  νέοι όροι για χορήγηση προσωρινής διαταγής και άσκησης ασφαλιστικών μέτρων  με παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

* Πιθανή είναι και η αύξηση εσόδων από την καταβολή παραβόλου σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας στο εκάστοτε ιατρικό σύλλογο.

* Αναμένεται εξοικονόμηση δαπάνης την περίοδο 2013- 2015 από την καθιέρωση ανωτάτου ορίου δαπανών για εξετάσεις, νοσήλεια κλπ που δεν προσδιορίζεται.

* Ενδεχόμενη δαπάνη από την δυνατότητα επιχορήγησης λόγω έκτακτων αναγκών των ΚΕΑΟ.

* Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την θέσπιση προστίμων σε βάρος φαρμακοποιών, ιατρών, εμπόρων φαρμάκων κλπ.

* Πιθανή αύξηση εσόδων από την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων προστίμων σε διαγνωστικές κλινικές κλπ

* Πιθανά έσοδα από την επιβολή κυρώσεων σε όσους υπερβαίνουν τα όρια για διαγνωστικές δαπάνες, φυσιοθεραπείες κλπ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s