Αναλύσεις / Επιπτώσεις / Κριτική / Κυβέρνηση / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΩΝ / ΜΝΗΜΟΝΙΑ / Μνημονιακή πολιτική / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / Πρακτική εφαρμογή / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΙ ΟΤΑ ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΥΑ – ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013

Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΗΓΗhttp://www.kedke.gr

 

δημοι τελοςΥπό την  απόλυτη επιτήρηση του  «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»  οι δήμοι της χώρας οδεύουν ολοταχώς στην «αγκαλιά» του Προγράμματος εξυγίανσής τους, που σημαίνει  ότι θα πρέπει να συμπιέσουν τις δαπάνες τους στις απολύτως ανελαστικές, να μειώσουν τις δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, να «παγώσουν»  πληρωμές προς τρίτους αλλά και υποχρεωτικές  δαπάνες  (π.χ. εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία), να αυξήσουν δημοτικά τέλη και φόρους, για τόσο διάστημα και  μέχρι  να πετύχουν την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που δόθηκε σήμερα, Πέμπτη, στη δημοσιότητα υπό τον τίτλο: «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την Παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος  Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013».

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι δήμοι – και οι περιφέρειες – τα νομικά τους πρόσωπα ,  θα πρέπει να ξεκινήσουν το οικονομικό έτος με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και με βάση ετήσιους – αλλά και πενταετείς – στόχους.

Σε μηνιαία βάση θα πρέπει να αποστέλλουν στοιχεία στη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου για να ελέγχεται η πορεία υλοποίησης. Σε περίπτωση απόκλισης εσόδων και εξόδων άνω του 10% – συνυπολογίζονται και οι απλήρωτες  υποχρεώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους – εντός τριμήνου, ο δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση μέτρων και παρεμβάσεων που προτείνει το Παρατηρητήριο,  για τη διόρθωση της απόκλισης, προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου του επόμενου τριμήνου. Στην περίπτωση που διαφαίνεται  αδυναμία διόρθωσης  το δημοτικό συμβούλιο αναμορφώνει, προς τα κάτω τον προϋπολογισμό και τους στόχους (ΟΠΔ) κόβοντας «σε ρεαλιστικό ύψος»  δαπάνες αμοιβές προσωπικού, παγώνοντας τις υποχρεώσεις του προς τους προμηθευτές κλπ, «διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού» και λαμβάνοντας  υποχρεωτικά υπόψη τις «σχετικές υποδείξεις του Παρατηρητηρίου προς τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία αρχή». Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι το Μάιο. Στην περίπτωση που η απόκλιση εμφανιστεί σε δύο συνεχόμενα τρίμηνα, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

«Η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξετάζεται ανά τρίμηνο και σωρευτικά από την αρχή του έτους.  Σε περίπτωση που κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους (περίοδος Ιανουάριος – Δεκέμβριος), η εκτέλεση του προϋπολογισμού  αποδώσει για πρώτη φορά αρνητική απόκλιση άνω του 10%, η απόκλιση αυτή συνυπολογίζεται κατά την εξέταση  των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του επόμενου οικονομικού έτους. Εάν αντίστοιχα καταγραφεί απόκλιση κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους, τότε ο ΟΤΑ καταρτίζει ή αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του  επόμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο, υπάγεται απευθείας σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης εντάσσονται σε κάθε περίπτωση και οι ΟΤΑ που εμφανίζουν μη ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς είτε κατά την κατάρτισή τους είτε κατά τη διάρκεια του έτους.

Η ένταξη στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής από τον ΟΤΑ των παρεμβάσεων που υποδεικνύει το Παρατηρητήριο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013. Κατά τη διάρκεια υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του ΟΤΑ καταρτίζεται, αναμορφώνεται και εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, οι δαπάνες του μπορεί να περιορίζονται στις απολύτως ανελαστικές, μη περιλαμβανομένων σε αυτές αναγκαστικά του συνόλου των υποχρεωτικών δαπανών.

Για την αξιολόγηση της απόδοσης των ανωτέρω παρεμβάσεων και του βαθμού εφαρμογής αυτών από τον ΟΤΑ, το Παρατηρητήριο μπορεί να παραγγέλλει την πραγματοποίηση ανάλογων ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και να καθορίζει μικτά κλιμάκια ελέγχου, απαρτιζόμενα από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

Αναλυτικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

localit.gr

Και επειδή κάποιοι φαίνεται πως το έχουν ξεχάσει τους το αφιερώνουμε:

Σύνταγμα των Ελλήνων

MEPOΣ TPITO – Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

TMHMA ΣT΄ – Διοίκηση

KEΦAΛAIO ΠPΩTO – Oργάνωση της διοίκησης

‘Αρθρο 102 – (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.
2. Oι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Oι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει.
3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα.
4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. O έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει.
5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΑΠΟhttp://sarwnikos.wordpress.com

REBLOGGED – http://enotitasaronikou.wordpress.com

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s