Άσκηση επαγγέλματος / Αναλύσεις / Γενική Συνέλευση / ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ / Ε.Α.Δ. / Κριτική / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / Συνδικαλισμός / Σύλλογοι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

EAD2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

Σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο τού Κώδικα Δικηγόρων εκτιμούμε, ότι δεν συντελεί στην αναβάθμιση τού ρόλου τών Δικηγορικών Συλλόγων, ιδίως τού Δ.Σ.Α και τού Δ.Σ.Θ., ως εκπροσώπου τών  δικηγόρων, διότι, όχι μόνο δεν εξασφαλίζει την εσωτερική δημοκρατία και την έκφραση τών δικηγόρων κατά τη διάρκεια θητείας εκάστου Προέδρου και εκάστου Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά, αντιθέτως, ενισχύει τα φαινόμενα συγκεντρωτισμού τής εξουσίας και όλα εν γένει τα αρνητικά φαινόμενα, τα οποία έχουμε βιώσει και βιώνουμε, αλλά και δεν καλύπτει τα κενά τού ήδη ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων. Παράλληλα, διαπιστώσαμε σοβαρότατες ασάφειες και αντιφάσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν στο μέλλον μεγάλα προβλήματα και αντιπαραθέσεις. Εμείς, ωστόσο, θα επικεντρωθούμε σε ορισμένα από τα βασικότερα, κατά την άποψή μας, κεφάλαια. Ειδικότερα:

Α.- Ως προς τη φύση του επαγγέλματός μας και τη θέση του δικηγόρου στο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης.

Εκτιμούμε, ότι τα δύο πρώτα άρθρα είναι ελλιπή και δεν ενισχύουν και δεν αναδεικνύουν στον επιθυμητό βαθμό το θεσμικό ρόλο του δικηγόρου. Σ’αυτά τα πλαίσια προτείνουμε να ενσωματωθούν τα δύο πρώτα άρθρα σε ένα (πρώτο) άρθρο και να προστεθεί, ότι ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, ένας από τους αναγκαίους παράγοντες μίας Δίκης και ότι στο περιεχόμενο του λειτουργήματός του περιλαμβάνεται και η προάσπιση του κράτους δικαίου και εν γένει του αγαθού της Δικαιοσύνης.

Β.- Ως προς τη δομή, το ρόλο και τη συγκρότηση τών Δικηγορικών Συλλόγων.

1. Καίτοι στο άρθρο 92 παρ. 1 τού προτεινόμενου Κώδικα αναφέρεται, ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, «σωματειακής μορφής», ωστόσο δεν εξασφαλίζεται το στοιχειώδες, το οποίο ισχύει στις περιπτώσεις τών σωματείων (βλ. άρθρο 93 τού Α.Κ.), ότι δηλαδή η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο τών Δικηγορικών Συλλόγων και ότι οι αποφάσεις της δεσμεύουν τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια τών Δικηγορικών Συλλόγων. Αντιθέτως, ο προτεινόμενος Κώδικας Δικηγόρων αποψιλώνει πλήρως τις αρμοδιότητες και την ισχύ τών Γ.Σ., ιδίως αυτών τής Αθήνας και τής Θεσσαλονίκης, δεδομένου, ότι οι μοναδικές αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται για τη Γ.Σ. είναι α) η εκλογή τών μελών τού Δ.Σ. και ο έλεγχος τών πεπραγμένων τους, β) η ψήφιση ετήσιου προϋπολογισμού, ή έγκριση τού απολογισμού και ο έλεγχος τής διαχείρισης τών οικονομικών και τής περιουσίας τού Συλλόγου από το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η καθιέρωση ειδικών εισφορών και ο καθορισμός τού σκοπού, για τον οποίο θα διατεθούν (άρθρο 96 παρ.1).

Δεν υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη, ώστε οι Γ.Σ. τών Συλλόγων να αποφαίνονται για μείζονος σημασίας ζητήματα, τα οποία αφορούν στο μέλλον τών δικηγόρων, όπως αυτά, τα οποία αντιμετωπίζουμε τα τελευταία τρία έτη με τη σταδιακή «εξόντωση» τής μεγάλης πλειοψηφίας τών συναδέλφων μας. Το πλέον δε εξοργιστικό είναι το γεγονός, ότι, ειδικώς για τον Δ.Σ.Α. και τον Δ.Σ.Θ., προβλέπεται στον προτεινόμενο Κώδικα Δικηγόρων η μεταβίβαση τών δύο εκ τών τριών αρμοδιοτήτων τής Γ.Σ. (τών β΄ και γ΄) στα Διοικητικά Συμβούλια αυτών τών Συλλόγων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τα 3/5 τού όλου αριθμού τών μελών τών Δ.Σ. τους (άρθρο 96 παρ.2). Σ’αυτήν την περίπτωση, η Γ.Σ. τών Δ.Σ.Α. και Δ.Σ.Θ. καθίσταται απολύτως διακοσμητική, καθότι θα έχει μόνο την αρμοδιότητα εκλογής τών μελών τού Δ.Σ. και τού ελέγχου τών πεπραγμένων της. Για όλα θα αποφαίνονται τα Δ.Σ. αυτών τών Συλλόγων και, ουσιαστικώς, η πλειοψηφούσα στο Δ.Σ. παράταξη.

Πρότασή μας, λοιπόν, είναι α) να αποτελεί η Γ.Σ.. τών Συλλόγων το ανώτατο όργανο τών Δικηγορικών Συλλόγων (να προβλέπεται αυτό ρητώς στον Κώδικα), β) οι αποφάσεις της να δεσμεύουν τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια τών Δικηγορικών Συλλόγων και η τυχόν παραβίασή τους να αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο θα συνεπάγεται, κατ’αρχήν, την αυτοδίκαιη έκπτωση του προέδρου και των μελών τού Δ.Σ. από το αξίωμά τους, καθώς και άλλες πειθαρχικές ποινές, αναλόγως τής ζημίας, την οποία θα έχουν προκαλέσει στο δικηγορικό σώμα, γ) να αυξηθούν οι αρμοδιότητες τής Γ.Σ., περιλαμβάνοντας τη δυνατότητα να αποφαίνεται για όλα τα μείζονα ζητήματα τού δικηγορικού επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων και τών τρόπων αντιδράσεως (π.χ. αποχές, κλπ), καθώς και για την εκλογή τών μελών τών πειθαρχικών συμβουλίων, όπου θα υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, δ) να αναρτάται υποχρεωτικώς η πρόσκληση για τη σύγκληση Γ.Σ. καί στις ιστοσελίδες τών Δικηγορικών Συλλόγων (σε εμφανές σημείο) πέντε, τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεώς της, ε) να μαγνητοσκοπούνται και να προβάλλονται «ζωντανά» από τις ιστοσελίδες τών μεγάλων Δικηγορικών Συλλόγων (π.χ. Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς) οι Γ.Σ. και να τηρείται αρχείο αυτών τών μαγνητοσκοπήσεων στις οικείες ιστοσελίδες τών Συλλόγων, στ) να τηρούνται πρακτικά, τα οποία θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα εκάστου Δικηγορικού Συλλόγου και ζ) να δίδονται επικυρωμένα αντίγραφα αυτών τών πρακτικών σε όσους συναδέλφους τα ζητούν και να υπάρχει αρχείο τους στις οικείες ιστοσελίδες τών Συλλόγων.

Μείζον δε ζήτημα αποτελεί η πρόβλεψη για ετήσια εκκαθάριση τών μητρώων τών Δικηγορικών Συλλόγων, ώστε να μην αλλοιώνεται η διαδικασία εκτάκτου συγκλήσεως τής Γ.Σ. και η όποια απαρτία της. Τέλος, πρέπει να προβλέπεται και το στοιχειώδες δικαίωμα, ήτοι κάθε μέλος Δικηγορικού Συλλόγου να έχει τη δυνατότητα να ζητεί την επίδειξη ή και επικυρωμένα αντίγραφα από όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα τών Δικηγορικών Συλλόγων, τα οποία αφορούν σε ζητήματα οικονομικής διαχειρίσεως, αποφάσεων τών Δ.Σ. και τών πρακτικών τους, κλπ. Εν ολίγοις πρέπει να υπάρχει ρητή πρόβλεψη για αυτά τα ζητήματα, όπως προβλέπονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, στον Αστικό Κώδικα (π.χ. άρθρα 901-903 περί επιδείξεως εγγράφων) και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.χ. άρθρα 473-477 περί λογοδοσίας).

Γ.- Κρίνουμε ορθή την πρόβλεψη στο άρθρο 156 τού πανελλαδικού δημοψηφίσματος. Πλην όμως, πρέπει να εξασφαλίζεται η εφαρμογή αυτού του άρθρου, δεδομένου, ότι ενδέχεται να καταστεί κενό γράμμα, εάν η Ολομέλεια των Προέδρων αποφεύγει να το εφαρμόσει. Υπενθυμίζουμε, ότι και στο Σύνταγμα προβλέπεται ο θεσμός του δημοψηφίσματος, αλλά, στην πράξη, δεν εφαρμόζεται. Πρέπει, λοιπόν, να προβλέπεται ρητώς, ότι για μείζονος σημασίας ζητήματα, τα οποία αφορούν στο δικηγορικό επάγγελμα – λειτούργημα, η Ολομέλεια των Προέδρων θα υποχρεούται να προκηρύσσει πανελλαδικό δημοψήφισμα. Η δε παραβίαση αυτής της υποχρεώσεως να συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Δ.- Ως προς την εκλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των Συλλόγων.

Προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κομματισμός, πρέπει να υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλα τα υποψήφια μέλη, ασχέτως ιδεολογικών και κομματικών προτιμήσεων και παρατάξεων, ώστε οι συνάδελφοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εκ των υποψηφίων όσους θεωρούν αξίους να τους εκπροσωπούν.

Ε.- Ως προς την πειθαρχική διαδικασία και τα πειθαρχικά συμβούλια.

Το σχέδιο του προτεινόμενου κώδικα προβλέπει ένα, μάλλον, σύνθετο και δυσλειτουργικό σύστημα αναδείξεως μελών των πειθαρχικών συμβουλίων. Τα πράγματα πρέπει να είναι απλά και διαφανή. Το ζήτημα των πειθαρχικών συμβουλίων και του πειθαρχικού ελέγχου, όπως και ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων των Δικηγορικών Συλλόγων, αποτελούν μείζονα ζητήματα.

Προτείνουμε, λοιπόν, τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων κάθε Συλλόγου να εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Δικηγορικών Συλλόγων, ήτοι από τη βάση των δικηγόρων, με μυστική ψηφοφορία. Το ψηφοδέλτιο πρέπει να είναι ενιαίο σε κάθε δικηγορικό σύλλογο και να περιέχει όλους τους δικηγόρους εκάστου Συλλόγου, οι οποίοι θα έχουν θέσει υποψηφιότητα στο Σύλλογό τους. Δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να υπάρχει ορισμός – διορισμός τους. Ένα μήνα πριν τη σύγκληση των Γ.Σ. για το συγκεκριμένο σκοπό, ήτοι για την εκλογή μελών των πειθαρχικών συμβουλίων, θα δημοσιεύεται πρόσκληση προς όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, προκειμένου να θέτουν την υποψηφιότητά τους. Υποψήφιοι θα δύνανται να είναι όσοι συνάδελφοι έχουν συμπληρώσει, τουλάχιστον, δώδεκα έτη δικηγορίας και δεν ευρίσκονται σε αναστολή. Μετά την εκλογή των μελών των πειθαρχικών συμβουλίων εκάστου Δικηγορικού Συλλόγου από τις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις τους, ο αρχαιότερος εκλεγείς συνάδελφος θα υποχρεούται, εντός δεκαπέντε ημερών από την εκλογή των μελών, να συγκαλεί όλα τα εκλεγέντα μέλη και να μεριμνά, ώστε, με κλήρωση, να συγκροτούνται τα επιμέρους πειθαρχικά συμβούλια, συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωματικών μελών τους.

Τέλος, πρέπει να προβλέπεται και τρίτος βαθμός εκδικάσεως των πειθαρχικών υποθέσεων από το ΣτΕ. Όλοι γνωρίζουμε τα ζητήματα, τα οποία είχαν ανακύψει και ότι, τελικώς, είχε επιληφθεί το ΣτΕ διαφόρων πειθαρχικών υποθέσεων.

Ολοκληρώνοντας, επισημαίνουμε, ότι, εάν παραμείνει το προτεινόμενο σχέδιο του Κώδικα Δικηγόρων, ως έχει, χωρίς να εξασφαλισθούν όσα προαναφέραμε και χωρίς να αρθούν οι ασάφειες και οι αντιφάσεις, τότε θα δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα, θα υποβαθμισθεί έτι περισσότερο ο θεσμικός ρόλος των δικηγόρων και των Δικηγορικών Συλλόγων και θα ευνοηθεί, για μία ακόμη φορά, ο κομματισμός και ο συγκεντρωτισμός. Θα φθάσουμε, λοιπόν, στο σημείο, που θα αναπολούμε τον υφιστάμενο, πλην ανεπαρκή, Κώδικα Δικηγόρων. Ευχόμαστε, να εισακουσθούμε.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Advertisements

2 thoughts on “ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

  1. Παράθεμα: Πρόγραμμα Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην Κομοτηνή (7-8-9 Δεκ. 2012) – Οι προτάσεις – παρατηρήσεις επί του Σχεδίου τ

  2. Παράθεμα: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ. ΞΥΠΝΗΣΤΕ! | Ενωμένοι Αδέσμευτοι Δικηγόροι

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s